Davey Martinez on bumping Stephen Strasburg to the Atlanta series